Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingzorg


De zorgstructuur
Wij hebben op De Vuursteen een zorgstructuur opgezet met als doel leerlingen in hun ontwikkeling te volgen, vroegtijdig te kunnen signaleren en indien nodig extra begeleiding te bieden.
Bij het opstellen van de zorgstructuur sluiten wij aan bij het zorgplan van het Samenwerkingsverband (SWV).
Onderstaande teksten zijn een samenvatting van de teksten zoals die in de schoolgids vermeld staat. Voor de volledige tekst, verwijzen we u naar de schoolgids.


Leerlingvolgsysteem
Naast methodetoetsen en dagelijkse observatie maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito om de leerlingen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te volgen. Door middel van observaties en toetsen houden wij bij op welk niveau een leerling functioneert. Op deze manier kunnen wij leerlingen die op één of meerdere ontwikkelingsgebieden uit- of opvallen signaleren.

Om de leerlingen in groep 1 en 2 goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken we het observatiesysteem KIJK!. De sociaal emotionele ontwikkeling in groep 3 t/m 8 wordt, naast de dagelijkse observatie, in kaart gebracht met het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!. Dit leerlingvolgsysteem heeft ook een vragenlijst voor leerlingen.

Vier keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden. De leraar spreekt dan samen met de ib-er over de leerlingen uit de groep en de groep als geheel. Bovengenoemde gegevens zijn uitgangspunt voor onze gesprekken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van een extra leerlingbespreking. Wanneer er zorg is over een leerling brengen wij de ouders hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Wij zien de ouders als partners in de zorg en de begeleiding van hun kinderen.

Rapportage - Rapportagegesprekken - Voortgangsgesprekken
Om ouders / verzorgers op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind op school vindt er twee keer per jaar (eind januari en juni / juli) rapportage plaats middels een rapport met daaraan gekoppeld een tien-minuten-gesprek. Alle ouders / verzorgers worden dan op school verwacht. Vanaf groep 5 houden wij driehoeksgesprekken. Hierbij zijn ouders, leerkracht en leerling aanwezig. In oktober en april vinden er voortgangsgesprekken plaats. Deze duren 15 minuten. In het eerste voortgangsgesprek nodigen wij ouders nadrukkelijk uit om ons over hun kind te vertellen.

Het Zorgplan
De aanpak van speciale zorg op het gebied van leerlingenzorg op De Vuursteen staat gedetailleerd beschreven in het Zorgplan, meer op hoofdlijnen in het Schoolondersteuningsprofiel. Bij de zorg om en begeleiding van de leerlingen neem het groepsplan een belangrijke plaats in. Hierin beschrijven, plannen en evalueren we de aanpak en begeleiding van leerlingen met een (ongeveer) gelijke onderwijsbehoefte. Zo willen we de leerlingen zo effectief mogelijk ondersteunen en begeleiden in hun cognitieve en sociale emotionele ontwikkeling. Op deze manier willen we zoveel mogelijk leerlingen minimaal de basisleerlijn van hun groep laten volgen. Indien nodig en/of wenselijk stellen we voor een leerling een individueel handelingsplan op.

Wanneer blijkt dat ondanks alle extra begeleiding in de groep de zorg groot blijft, doen we aanpassingen in het onderwijsaanbod. Dit gebeurt in sporadische gevallen en altijd na veelvuldig overleg met de ouders. We stellen dan een zogenaamd ontwikkelperspectief  voor de betreffende leerling op.
Er wordt in samenspraak met de ouders een groeidocument gemaakt als middel om de extra ondersteuningsbehoeften van een leerling, leraar en ouders in beeld te krijgen. De school heeft hierbij de mogelijkheid om externen in te schakelen om de zorg goed in kaart te brengen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wanneer deze extra ondersteuning niet onder de zogenaamde basisondersteuning  valt, kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, voor ondersteuning en advies of voor toelaatbaarheid in het Speciaal (Basis) Onderwijs.                       

Wet op Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan. Deze wet heeft tot doel zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden. Schoolbesturen uit de gemeentes Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen gaan (verplicht) samenwerken in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei om te zorgen dat er een passend onderwijsaanbod is.
Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Voor elke leerling moet een passende onderwijsplek zijn; er moeten voorzieningen zijn voor leerlingen die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden en met elkaar moet worden voorkomen dat er leerlingen thuiszitten.

In de afgelopen periode hebben we in kaart gebracht waar op dit moment onze grenzen, mogelijkheden en ambities liggen met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We hebben dit beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel. Het volledige schoolondersteuningsprofiel is hier te downloaden.

Op de site van het samenwerkingsverband www.swvrijnengeldersevallei.nl kunt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband downloaden evenals de bijlagebundel. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot zorgplicht, ondersteuningsaanvraag en de organisatie van het samenwerkingsverband.

Bij aanmelding overleggen directie en ib-er over alle instroomgegevens. Zij toetsen de aangeleverde gegevens aan de mogelijkheden van de school en overleggen met het team. De directeur beslist uiteindelijk of het kind al dan niet geplaatst wordt.

Het leerlingendossier
De meeste relevante gegevens van leerlingen worden digitaal bewaard. Iedere leerling van De Vuursteen heeft een leerlingendossier. De regels van de privacywetgeving zijn hierop van toepassing. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Het dossier mag echter niet de school uit. Na het verlaten van de basisschool worden dossiers nog vijf jaar bewaard, waarna ze vernietigd worden.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work