Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsconcept

Kerntaak van ons onderwijs


Wij willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch democratische burgers. Om dit te bereiken vinden wij op De Vuursteen dat het onze kerntaak is om bij leerlingen, kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, die hen helpen een productief en gelukkig leven te leiden. En dat ze daardoor een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.


Wij besteden daarom, naast het aanleren van basisvaardigheden, ook aandacht aan het ontwikkelen van denk- communicatieve- en sociale vaardigheden.

Het kind staat centraal in al zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen het kind alle kansen geven zich te ontwikkelen. Daarom zetten wij op De Vuursteen al ons pedagogisch en didactisch handelen in, zodat dit kind zich kan ontwikkelen. 
En bij alles stellen wij ons de vraag: "Is dit goed voor dit kind?"

Een aantal kenmerken van ons onderwijs
Basisvaardigheden

Wij vinden rekenen, taal en lezen belangrijke vakken. Zij dragen sterk bij aan de (toekomstige) ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Op de middagen passen we die kennis toe. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen leren over de wereld om hen heen en welke plek ze daarin innemen. Daarvoor gebruiken wij IPC (International Primary Curriculum). U kunt hier meer over lezen als u klikt op IPC in de linkerkolom. Bovendien maken de leerlingen bij ons op school al in de kleutergroepen kennis met de Engelse taal.

Opbrengstgericht werken / heldere doelen 

Op doelgerichte en sytematische wijze wordt gewerkt aan het maximaliseren van de leerlingprestaties. Door vanuit heldere doelen te werken kunnen we meten of deze ook gehaald worden. 
De leerkracht werkt vanuit een doel. Hij weet wat hij de leerlingen wil leren en zet daar een lesplan op. Daarbij is de instructie van de leerkracht heel belangrijk en de analyse van de leerlingresultaten achteraf ook. Op grond van deze analyse stelt de leerkracht een nieuw lesplan op. Dus heldere doelen stellen en de juiste consequenties verbinden aan de leerlingresutaten.

Methoden zijn richtinggevend
Vanuit onze visie maken we gebruik van methodes om onze doelen te bereiken.

We doen recht aan verschillen
We hebben niet alleen aandacht voor leerlingen bij wie het leren meer moeite kost, maar willen ook inspelen op leerlingen, die op een of meerdere gebieden uitblinken.

Coöperatief leren  

Coöperatief leren is een onderwijssituatie waarin leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken. Ze werken samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerling is niet alleen gericht op op z'n eigen leren, maar ook op dat van z'n groepsgenoten. Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Coöperatief leren bevordert een positief pedagogisch klimaat; leerlingen tonen waardering en respect voor elkaar.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work