Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad, die bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De MR houdt zich vooral bezig met nieuw en veranderend beleid op schoolniveau en heeft hierin richting de directie een adviserende, maar zeker ook een beleidsbepalende rol.

Iedere bij CNS aangesloten school heeft een eigen MR; al deze MR’ en hebben een directe link met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook de GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Vanuit alle CNS basisscholen is er één vertegenwoordiger aanwezig bij de GMR vergaderingen. Dus ook vanuit De Vuursteen.

Zaken die bijvoorbeeld besproken kunnen worden in de MR:

-        de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

-        vaststelling van de onderwijstijd

-        vaststelling van de schoolgids

-        vaststellen of wijzigen van een schoolreglement

-        vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag er als MR ook advies uitgebracht worden. Hier kunnen veel verschillende zaken ter sprake gebracht worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

-         de verkeersveiligheid rond de school

-         de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles

-         de invulling van het schoolreisje/ Vuursteendag

-         de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw

-         omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

MR leden zitten in de MR namens de achterban waartoe zij behoren. Het is dus van belang om te weten wat er onder ouders en personeel speelt. Indien u punten heeft die u onder de aandacht wilt brengen van de MR dan kunt u deze mailen naar ons adres: mr@devuursteen.cnsede.nl, Daarnaast staan de MR documenten op de website van de school en zijn de vergaderingen gedeeltelijk openbaar.

Leden zitten zelfstandig en zonder ‘ruggespraak’ in de MR: dit wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De leden van de MR zijn:

Voorzitter:                 Marga van 't Hoenderdaal (personeel)
Secretaris:                 Hans Beerenfenger (ouder)
Oudergeleding:          Mattanja de Graaf, Pauline Jansen
Personeelsgeleding:    Annelieke Schouten, Heidi Craanen

De vergaderingen starten om 19:30. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. U bent als ouder van harte welkom vanaf 20:30. Wilt u zich van te voren aanmelden bij de voorzitter via ons mailadres.

Bent u ouder van een leerling van de Vuursteen? Klik dan hier om documenten van de MR in te zien. Hierdoor dient u zich aan te melden met het gebruikersaccount dat u van de school heeft ontvangen.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work