Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof

Buitengewoon verlof

 

Vierjarigen: Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het iedere dag naar school. Het kind is nog niet leerplichtig, maar wel gebaat bij een regelmatig schoolleven. Als het teveel is voor een kind om hele dagen naar school te gaan, kunnen we afspraken maken over een beperking daarvan.

VijfjarigenVanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarigen in bepaalde omstandigheden vijf uur per week vrij krijgen. Dit buitengewoon verlof kan niet worden opgespaard en wordt alleen verleend indien sprake is van medische en/of sociaal emotionele redenen. Zwemles valt hier niet onder.

Vanaf 5 jaar: Voor leerplichtige kinderen kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij de beoordeling van een verlofaanvraag houdt de directie zich aan de regels die de leerplichtwet stelt.

Bijzondere omstandigheden:

Bijzondere familieomstandigheden zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden of jubilea van bloed- of aanverwanten. Aanvragen voor buitengewoon verlof kunt u schriftelijk indienen bij de directie, ruim voor de gewenste verlofdatum (minimaal 6 weken). Het formulier kunt u downloaden bij de documenten. U kunt deze inleveren bij de directie. Ook op onze website kunt u de informatie vinden over de verlofregeling van de afdeling leerplicht van de gemeente Ede. Leerkrachten mogen geen verlof verlenen, ook niet voor een dag. Brengt u hen niet in

verlegenheid door hen toestemming te vragen.

Vakantie buiten de schoolvakanties 

Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan.

Het gevraagde verlof moet bedoeld zijn als uw eerste en enige gezinsvakantie van het hele jaar. Uw werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven, waaruit blijkt dat de aard van het werk niet toelaat dat u binnen de aangegeven schoolvakanties afwezig bent. Dit geldt alleen in uitzonderlijke situaties. Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering uw kind buitengewoon verlof verlenen van 1 tot maximaal 10 dagen per jaar. Over een verlof langer dan 10 dagen mag de school niet beslissen. U moet dan contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede.

Ongeoorloofd verzuim is in het kader van de leerplichtwet strafbaar en wordt door de directie gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede.

Boekje extra verlof

Regels aanvragen extra verlof


Op ongeoorloofd schoolverzuim voor vakanties, het zogenaamde ‘luxe-verzuim’, wordt streng toezicht gehouden. 

Maatregelen tegen verzuim

Indien ouders hun kind zonder toestemming (dus buiten de regels van geoorloofd verlof - zie buitengewoon verlof) van school laten verzuimen, is de school verplicht dit na drie dagen schoolverzuim (hoeft niet opeenvolgend) te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work