Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Kernwaarden

De levensbeschouwelijke identiteit van onze school uit zich in zes kernwaarden, die aan de basis van onze visie liggen. De kernwaarden gelden als richtsnoer voor het werken en handelen van personeel en leerlingen. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop wij op De Vuursteen ons onderwijs vormgeven.

De kernwaarden van De Vuursteen zijn:

• Inspiratie
• Vertrouwen
• Ontwikkeling
• Samen
• Verantwoordelijkheid
• Kwaliteit

Inspiratie

De Bijbel vormt de bron van het geloof in God en is de basis voor het christelijk onderwijs. Op De Vuursteen werken leraren vanuit het christelijk geloof. Wij zijn daarop aanspreekbaar en bereid iets van onszelf te laten zien. Niet om te zeggen dat dit de enige manier is, wel om te laten merken hoe je als mens, als christen, in het leven kunt staan.

Leraren en leerlingen inspireren en enthousiasmeren elkaar in hun leerproces. De leraren hebben hart voor het onderwijs. Zij creëren een omgeving, waarin iedereen in de school zijn talenten en kwaliteiten kan laten bloeien. Ons onderwijs is aanstekelijk. We heten niet voor niets De Vuursteen!

Vertrouwen

Voor ons is vertrouwen de basis voor elke vorm van samenwerken in de school; alleen in een vertrouwde veilige omgeving kunnen leerlingen tot leren komen. Daarvoor is nodig dat de leraren een pedagogisch klimaat creëren, waarin leerlingen zich veilig voelen. We willen de leerlingen voorleven in het geven en krijgen van vertrouwen.
Goede communicatie is cruciaal voor vertrouwen. De leraren zijn open en eerlijk naar de leerlingen, ouders en collega’s. Zij stimuleren de leerlingen onderling ook open en eerlijk met elkaar om te gaan. Als leraren hebben zij hierin een voorbeeldfunctie.

De leraren hebben vertrouwen in de mogelijkheden van de leerlingen en het besef dat iedere leerling ontwikkelingsruimte nodig heeft. Zij geven leerlingen de kans om hun begaafdheid te realiseren. 

Ontwikkeling

Ontwikkeling betekent voor ons leren op alle niveaus in de organisatie en is een permanent proces voor iedereen. Het leren van de leerlingen is het belangrijkste uitgangspunt van de school. Bij alles wat we doen vragen we ons af wat de invloed ervan op het leren van de leerlingen is.
Hoge opbrengsten zijn onderdeel van onze missie, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daarmee leerlingen optimale kansen bieden.
In onze pedagogische didactische visie sluiten we niet alleen aan bij de ontwikkeling van de individuele leerling, maar ook bij de groepsontwikkeling. Daarom besteden we veel aandacht aan het leren samenwerken en het bevorderen van het zelfsturend vermogen (zelfstandigheid).

Leren is actief en betekenisvol, waarbij we aandacht hebben voor het leerproduct en het leerproces.

Verantwoordelijkheid

Wij leren op De Vuursteen dat we aandacht hebben en verantwoordelijk zijn voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we zorg dragen voor mens en natuur.

Leraren en leerlingen voelen zich verantwoordelijk om de regels, die afgesproken zijn, na te leven. Zij durven elkaar daarop aan te spreken. Zij hebben een positieve instelling; feedback wordt geuit en zij komen met alternatieven en oplossingen. Ouders en leraren zijn beiden verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen deel en werken daarom samen.

Samen

Wij werken vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs, pedagogisch klimaat en professionele cultuur. Dat is wat ons verbindt.

Op De Vuursteen zijn we betrokken op elkaar. We zijn open, belangstellend, respectvol en hebben hart voor ieders welbevinden.
Leraren en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: dat hun leerlingen c.q. kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. In de samenwerking hebben zowel leraren als ouders een wezenlijke bijdrage. Samen denken zij na over wat hun leerlingen/kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren. Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leraar en ouders constructief verloopt. Dit geeft ze veiligheid en houvast.

Kwaliteit

De leraar is de meest bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Competente leraren beschikken over de volgende basisvaardigheden: ze leggen goed uit, creëren een taakgerichte werksfeer en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs.

Complexere vaardigheden die goede leraren beheersen zijn: het afstemmen van de lesstof op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en zo nodig extra zorg en ondersteuning bieden. Ook geven zij expliciet onderwijs in strategieën voor leren en denken.
Leerlingen verwachten rust, humor en een goede sfeer. Ook vinden ze dat er een duidelijke structuur moet zijn, goede uitleg gegeven moet worden en ze vinden het belangrijk dat er met hen geoefend wordt. Leerlingen vinden het belangrijk dat ze serieus genomen worden en willen graag veel leren.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work