Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan. Deze wet heeft tot doel zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden. Schoolbesturen hebben een zorgplicht: Voor elke leerling moet een passende onderwijsplek zijn; er moeten voorzieningen zijn voor leerlingen die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden en met elkaar moet worden voorkomen dat er leerlingen thuiszitten.

In de afgelopen periode hebben we in kaart gebracht waar op dit moment onze grenzen, mogelijkheden en ambities liggen met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We hebben dit beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Op de site van het samenwerkingsverband kunt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband downloaden evenals de bijlagebundel. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot zorgplicht, ondersteuningsaanvraag en de organisatie van het samenwerkingsverband.

Bij aanmelding overleggen directie en ib-er over alle instroomgegevens. Zij toetsen de aangeleverde gegevens aan de mogelijkheden van de school en overleggen met het team. De directeur beslist uiteindelijk of het kind al dan niet geplaatst wordt.